Algemene verkoopvoorwaarden Brainscape nv

1. Definities

  • ‘Verkoper’: Brainscape NV, met zetel te 2900 Schoten, Kanaaldijk 353 en ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0444.532.688.
  • ‘Goederen’: Alle goederen aangeboden door Verkoper.
  • ‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Goederen van de Verkoper, zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon.
  • ‘Partij’: Koper of Verkoper.
  • ‘Partijen’: Koper en Verkoper.
  • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door Verkoper ter beschikking gestelde Goederen aankoopt.

2. Algemeen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Goederen aan een Koper. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

3. Prijzen, facturatie en betaling

De opgegeven en geafficheerde prijzen zijn netto-bedragen en uitgedrukt in euro. Alle belastingen, taksen of heffingen zijn ten laste van de Koper alsook eventuele porto- of transportkosten. Indien de Koper een Consument is, zijn de prijzen inclusief btw en alle andere taksen die de Koper dient te betalen. Elke factuur wordt gestuurd naar het op de bestelbon vermelde adres. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij gebreke van schriftelijk en welomschreven protest binnen de 5 dagen na de verzending van de factuur. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen contant en onmiddellijk betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, tenzij anders overeengekomen. De agenten, handelsvertegenwoordigers, onderaannemers of andere aangestelden van de Verkoper zijn niet bevoegd om de facturen te innen. Een onvolledige of betwiste levering geeft de Koper echter niet het recht om zijn betalingen uit te stellen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Ieder bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een interest opbrengen van 10% op jaarbasis. Bovendien is de Koper bij iedere laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en vaste vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het totale bedrag met een minimum van 250 EUR, zonder afbreuk te doen aan de verhaalbaarheid bij de Koper van kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

4. Bestelling en levering Goederen/Diensten

4.1 Bestelling

Alle prijsoffertes voor Goederen zijn slechts geldig gedurende 30 dagen nadat zij schriftelijk toegestuurd zijn aan de Koper. Door de ondertekening van de offerte of bestelbon, verbindt de Koper zich definitief en onherroepelijk tot de bestelling. Wijzigingen aan de bestelling of annuleringen op verzoek van de Koper behoeven de schriftelijke instemming van de Verkoper om uitwerking te krijgen. Alle kosten voortvloeiend uit dergelijke wijzigingen of annuleringen dienen gedragen te worden door de Koper.  De Verkoper heeft het recht een voorschot in rekening te brengen bij elke bestelling dan wel volledige betaling van het totale bedrag voorafgaand te vragen. In een dergelijk geval wordt de bestelling slechts in aanmerking genomen en uitgevoerd na betaling van het gevraagde voorschot of volledige bedrag. De betaling van het gevraagde voorschot of bedrag zal alleszins gelden als instemming met de offerte of bestelbon. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling volledig of gedeeltelijk op te schorten dan wel te annuleren met behoud van het reeds betaalde voorschot of bedrag, in geval de bestelling strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden of met iedere wettelijke of reglementaire bepaling, dan wel de Koper tekortkomt aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om bij uitvoering van een bestelling te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de specificaties van Goederen, ingevolge technische evolutie van de Goederen of economische voorwaarden. De Verkoper waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie echter een equivalente functionaliteit en prestatie van de Goederen.

4.2 Levering /Beschikbaarstelling

Door de Verkoper wordt respectievelijk een (begin)datum of termijn voor levering, beschikbaarstelling of uitvoering opgegeven bij de bevestiging van een bestelling door de Verkoper. Data en termijnen zijn slechts indicatief en binden de Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Elke overschrijding van een dergelijke datum of termijn kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. De levering door de Verkoper zal alleszins geschieden binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt met de Koper een aanvullende leveringstermijn afgesproken, dan wel heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Tenzij een andere plaats van levering afgesproken werd tussen Partijen, geschiedt de levering af fabriek/Ex Works (“EXW” - Incoterms 2011). Elk transport of levering geschiedt op kosten en risico van de Koper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen, beschikbaarstellingen of uitvoeringen en overeenstemmende deelfacturaties uit te voeren. De Koper dient een effectieve levering, in ontvangstname of uitvoering van de Goederen mogelijk te maken. De Koper draagt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de kosten en het risico van alle Goederen die niet door hem of een gevolmachtigde op de overeengekomen datum definitief worden aanvaard hierin begrepen in de fabrieken van de Verkoper of zijn aangestelden/onderaannemers. De eventuele kosten (voorrijkosten, opslagkosten, e.d.m.) die hieruit voortvloeien zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Koper worden aangerekend vanaf de afgesproken (begin)datum. Het niet ophalen of definitief goedkeuren van Goederen op de afgesproken (begin)datum doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de overeengekomen prijs.

4.3 Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven Goederen eigendom van de Verkoper totdat de Koper de desbetreffende factuur/facturen integraal heeft betaald, ongeacht de overdracht van de risico’s. De Koper verbindt er zich toe de rechten van de Verkoper na te leven ten aanzien van derden en de Goederen voor betaling van de integrale aankoopsom niet te vervreemden, verwerken of te incorporeren, behalve mits de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

5. Waarborgen - Garantie

5.1. De inontvangstname/oplevering der Goederen dekt alle zichtbare gebreken ten aanzien van de Verkoper. De Koper is tevens verplicht bij levering van Goederen de hoeveelheid/kwaliteit/goede staat te controleren. Indien geen schriftelijke opmerking wordt gemaakt binnen een termijn van 8 kalenderdagen, wordt de levering geacht correct te zijn gebeurd. Na deze termijn van 8 dagen, is geen enkele klacht meer geldig. De Verkoper dient, volgend op een geldige melding van een gebrek, door de Koper in de mogelijkheid gesteld te worden dit gebrek te onderzoeken en de meest adequate oplossing te voorzien. De Verkoper zal hierbij de keuze hebben uit een herstelling of vervanging (desgevallend door een equivalent product ingevolge technische wijzigingen). Enkel indien een herstelling of vervanging niet uitgevoerd kan worden, zullen de Goederen teruggenomen worden door de Verkoper en wordt enkel de prijs van de Goederen terugbetaald. Er staat de Koper in een dergelijk geval geen aanspraak op een hogere vergoeding dan dit bedrag open.

5.2. In geval de Koper een Consument is, zal deze kunnen genieten van een garantie van 1 jaar vanaf datum van levering voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de 1 jaar manifesteert. Een beroep op deze garantie is slechts mogelijk indien de Consument melding maakt van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Consument het gebrek heeft vastgesteld. Nadat de garantietermijn van 1 jaar is verstreken, geldt de regeling inzake verborgen gebreken zoals hierna uiteengezet. De Verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte Goed, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe de Koper ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper, indien zij de gebreken gekend had, het Goed niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. In geval van een verborgen gebrek, heeft de Koper de keuze om ofwel het Goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel het Goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Verkoper is, behoudens opzet of grove fout van de Verkoper of diens personeel of aangestelden, niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de Goederen en het functioneren daarvan na uitvoering, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige leveringen, beschikbaarstellingen of uitvoeringen van Goederen.

6.2. Hoewel de Verkoper zich verbindt tot een gecertificeerde vernietiging van persoonsgegevens die zich nog zouden bevinden op de Goederen, erkent de Koper dat een datavernietiging niet mogelijk is voor Goederen die niet meer opgestart kunnen worden (“dead on arrival”) en als dusdanig worden geleverd aan de Verkoper waardoor er bijgevolg niet meer kan worden nagegaan of er zich nog persoonsgegevens bevinden op de Goederen. De Verkoper zal dit kenbaar maken aan de Koper door de Goederen te voorzien van het label “dead on arrival”. [YC1] De Verkoper is, behoudens opzet of grove fout van de Verkoper of diens personeel of aangestelden, niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper of een derde mocht lijden ingevolge het ontbreken van een datavernietiging zelfs indien de Goederen na de Verkoop daarvan aan de Koper toch opgestart kunnen worden en blijkt dat er zich nog persoonsgegevens op de Goederen zouden bevinden.

6.3. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade zal een eventuele schadevergoeding de prijs van de Goederen en diensten geleverd door de Verkoper nooit kunnen overschrijden. Enige beperking van aansprakelijkheid zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft.

7. Onderaanneming

De Verkoper heeft steeds het recht beroep te doen op onderaannemers voor de levering, installatie of uitvoering van Goederen en dit o.a. volgens de standaarden, voorwaarden en richtlijnen.

8. Overmacht

Elke bestelling van Goederen kan door zowel de Verkoper als de Koper met onmiddellijke ingang na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet na de aanvaarding van de bestelling, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie, pandemie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis.

9. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren schriftelijk op het adres zoals vermeld op de orderbevestiging.

10. Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

11. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van een verkoop van Goederen door de Verkoper aan de Koper, zal de Verkoper de persoonsgegevens van de Koper verwerken. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal de Verkoper het Privacy Beleid naleven, die een onlosmakelijk onderdeel vormt van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en kan worden geraadpleegd op de website [https://www.brainscape.eu/nl/privacy-verklaring].

12. Bevoegde rechtbank - Rechtskeuze

De bestelling van Koper m.b.t. de Goederen en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. In geval van onenigheid omtrent een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). Indien de Koper een consument is, is deze bevoegdheid niet exclusief en zal de rechtbank van zijn woonplaats bevoegd zijn, indien dit zou afwijken van de hiervoor aangewezen rechtbank.

Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel: 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien u als Consument woonachtig bent in een ander Europees land dan België verwijzen wij u door naar de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

Laatste aanpassing: 08/06/2022